Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008

CÂU HỎI ÔN THI MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

Danh mục câu hỏi ôn thi
Môn Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
(Theo đề cương chi tiết chương trình tín chỉ đã được duyệt)

1. Những tiền đề kinh tế – xã hội dẫn đến sự tan rã của công xã nguyên thuỷ và sự ra đời của nhà nước và pháp luật.
2. Cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước Phương Đông cổ đại.
3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước Phương Đông thời kỳ cổ đại
4. Những đặc trưng cơ bản của pháp luật Phương Đông cổ đại?
5. Những nội dung và giá trị cơ bản của Bộ luật Hammurapi.
6. Những điểm tương đồng và khác biệt giữa Bộ luật Hammurapi (Lưỡng Hà cổ đại) và Bộ luật Manu (ấn Độ cổ đại)?
7. Đặc trưng cơ bản của nhà nước và pháp luật Phương Tây thời kỳ cổ đại
8. Qui luật chung và những nét đặc thù về sự ra đời nhà nước ở Phương Đông và Phương Tây thời kỳ cổ đại.
9. Những điểm khác biệt cơ bản giữa nhà nước và pháp luật Phương Đông và Phương Tây thời kỳ cổ đại.
10. Nhận xét tính chất dân chủ của nhà nước Aten.

11. Trình bày những nét cơ bản về quá trình dân chủ hoá nhà nước Aten (qua 3 cuộc cải cách của Xôlông, Clixten, Pêriclét).
12. Nêu các bộ phận cấu thành cơ bản của bộ máy nhà nước Cộng hoà dân chủ chủ nô Aten.
13. So sánh và chỉ ra nét khác biệt cơ bản giữa nhà nước Xpác và nhà nước Aten (Hy Lạp cổ đại).
14. Lý giải sự phát triển của pháp luật dân sự ở La Mã thời kỳ cổ đại.
15. So sánh đặc điểm về hình thức chính thể nhà nước ở các quốc gia Phương Đông và Phương Tây trong thời kỳ cổ đại.
16. Trình bày ba giai đoạn phát triển cơ bản của nhà nước và pháp luật phong kiến Tây Âu.
17. Trình bày những điều kiện kinh tế – xã hội của sự ra đời và tồn tại nền quân chủ phân quyền cát cứ (từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIV) ở Tây Âu thời kỳ phong kiến.
18. Trạng thái cát cứ ở Tây Âu thời kỳ phong kiến có ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức bộ máy nhà nước?
19. Phân tích những điều kiện kinh tế – xã hội dẫn đến sự xác lập nền quân chủ chuyên chế ở Tây Âu phong kiến.
20. Phân tích những điều kiện kinh tế – xã hội dẫn đến sự xuất hiện chế độ tự trị của các thành thị ở Tây Âu trong thời kỳ phong kiến.
21. Trình bày những điều kiện kinh tế – xã hội dẫn tới sự xác lập nền quân chủ đại diện đẳng cấp phong kiến ở Tây Âu.
22. Phân tích tính đặc quyền và sự ảnh hưởng của tôn giáo trong pháp luật phong kiến Tây Âu.
23. Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại bền vững và phổ biến của hình thức nhà nước quân chủ chuyên chế ở Phương Đông?
24. Lý giải sự tồn tại bền vững của hình thức nhà nước quân chủ chuyên chế Trung Quốc.
25. Nêu đặc trưng cơ bản của Nhà nước phong kiến Trung Quốc.
26. Nêu đặc trưng cơ bản của pháp luật phong kiến Trung Quốc.
27. Nêu nhận xét về mối liên hê giữa tương quan lực lượng trong cách mạng tư sản và hình thức chính thể của nhà nước tư sản thời kỳ sau cách mạng tư sản.
28. Từ góc độ lịch sử, hãy lý giải sự ra đời và tồn tại hình thức nhà nước quân chủ đai nghị tư sản ở nước Anh trong thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh.
29. Từ góc độ lịch sử và luật pháp hãy lý giải tình trạng “không có hiến pháp thành văn” ở nhà nước Anh tư sản.
30. Đặc điểm của Hiến pháp bất thành văn ở Anh thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.
31. Nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp tư sản Mỹ 1787?
32. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước tư sản Mỹ thời kỳ sau cách mạng tư sản.
33. Lý giải nguyên nhân nhà nước Mỹ tổ chức theo chính thể Cộng hoà Tổng thống?
34. Nêu cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước tư sản Mỹ. Xác định hình thức chính thể của Nhà nước tư sản Mỹ.
35. Sự áp dụng học thuyết tam quyền phân lập và tổ chức theo cơ chế kìm chế - đối trọng trong bộ máy nhà nước tư sản Mỹ.
36. Phân tích tính độc lập của tư pháp trong bộ máy nhà nước tư sản Mỹ
37. Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa tính chất của Cách mạng tư sản Anh và Cách mạng tư sản Nhật Bản?
38. Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa nhà nước tư sản Anh và nhà nước tư sản Nhật Bản thời kỳ sau cách mạng tư sản. Lý giải sự khác biệt đó bằng hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
39. Đặc trưng của nhà nước tư sản trong thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh.
40. Những điểm khác nhau cơ bản giữa hai hệ thống chính của pháp luật tư sản trong thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh.
41. Hãy chỉ rõ nội dung cốt lõi của Hiến pháp tư sản thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh và phân tích tính lịch sử của nội dung đó.
42. Những điểm mới của pháp luật tư sản qua các lĩnh vực luật hiến pháp, luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.
43. Những điểm mới cơ bản của pháp luật hình sự tư sản so với pháp luật hình sự phong kiến ?
44. Nêu một số điểm mới cơ bản của pháp luật dân sự tư sản so với pháp luật dân sự phong kiến?
45. Những điểm mới của nhà nước và pháp luật tư sản trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?
46. Trong các kiểu nhà nước bóc lột, đã tồn tại các biến dạng nào của chính thể quân chủ ? Thời gian và địa điểm tồn tại ?
47. Trong các kiểu nhà nước bóc lột đã tồn tại các biến dạng nào của chính thể cộng hoà? Thời gian và địa điểm tồn tại?
48. Đặc điểm nhà nước và pháp luật Công xã Paris, bài học kinh nghiệm.
49. Đánh giá ảnh hưởng của cuộc cách mạng XHCN tháng 10 Nga đối với đời sống nhà nước và pháp luật thế giới.
50. Nêu đặc điểm của hình thức nhà nước Cộng hoà Xô Viết
51. Nêu đặc điểm của hệ thống pháp luật Xô Viết.
52. Đặc điểm của hình thức nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân sau chiến tranh thế giới thứ hai
53. Nêu đặc điểm của hê thống pháp luật các nước Cộng hoà dân chủ nhân dân sau chiến tranh thế giới thứ hai.
54. So sánh hai hệ thống cơ bản của pháp luật XHCN : hệ thống pháp luật Xô Viết và hệ thống pháp luật các nước Cộng hoà dân chủ nhân dân sau chiến tranh thế giới thứ hai.
55. Nhận xét về đặc điểm, xu hướng vận động của nhà nước và pháp luật từ năm 1991 đến nay.